English | Thai  
         
    
  ข้อมูลใบสมัครงาน:
เลขที่ใบสมัคร   * ลักษณะการจ้างงาน
ท่านได้รับทราบข่าวการรับสมัครงานนี้จากแหล่งใด?
ระบุรายละเอียด
* อัตราเงินเดือนที่ต้องการ ถึง
* ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร 1.
2.
 
ข้อมูลส่วนตัว :
แนบรูปถ่าย (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                 
คำนำหน้าชื่อ * เพศ
* ชื่อ (ภาษาไทย) * นามสกุล (ภาษาไทย)
* ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) * นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
* วันเกิด  
น้ำหนัก กิโลกรัม ส่วนสูง เซนติเมตร
สัญชาติ ศาสนา
* หมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
ออกให้ที่ ประวัติการรับราชการทหาร
ออกให้เมื่อ วันหมดอายุ  
สถานภาพสมรส
ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน :
* ที่อยู่ปัจจุบัน
* จังหวัด อำเภอ
ไปรษณีย์ ประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน * หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
* อีเมล หมายเลขโทรสาร
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน
ข้อมูลคู่สมรส :
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อคู่สมรส นามสกุลคู่สมรส
อายุ ปี อาชีพ
สถานที่ทำงาน / ที่อยู่
ตำเเหน่งงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน
จำนวนบุตร
ข้อมูลครอบครัว :
ชื่อบิดา นามสกุลบิดา
อายุ ปี อาชีพ
สถานภาพ
ชื่อมารดา นามสกุลมารดา
อายุ ปี อาชีพ
สถานภาพ
จำนวนบุตรของผู้สมัคร       เพศชาย คน เพศหญิง คน
1. ชื่อ – นามสกุล อายุ ปี       อาชีพ
2. ชื่อ – นามสกุล อายุ ปี       อาชีพ
3. ชื่อ – นามสกุล อายุ ปี       อาชีพ
4. ชื่อ – นามสกุล อายุ ปี       อาชีพ
จำนวนพี่น้องรวมตัวผู้สมัคร       เพศชาย คน เพศหญิง คน ผู้สมัครเป็นบุตรคนที่
1. ชื่อ – นามสกุล อายุ ปี       อาชีพ
2. ชื่อ – นามสกุล อายุ ปี       อาชีพ
3. ชื่อ – นามสกุล อายุ ปี       อาชีพ
4. ชื่อ – นามสกุล อายุ ปี       อาชีพ
บุคคลอ้างอิง :
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อบุคคลอ้างอิง นามสกุลบุคคลอ้างอิง
สถานที่ทำงาน/ ที่อยู่
ตำเเหน่งงาน หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล
 
 
สุขภาพปัจจุบัน
 


  ประวัติการสอบสวนทางวินัย หรือคดีความทางกฎหมาย
 


ทักษะ/ ความสามารถพิเศษ : กรุณาระบุระดับความสามารถ (ดีมาก - ดี - ปานกลาง - พอใช้)
 
    ภาษาต่างประเทศ     การพูด     การอ่าน     การเขียน     การฟัง
              
              
              
 
    ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
       Microsoft Word       
       Microsoft Excel       
       Microsoft Power Point       
       Adobe Photoshop       
       Adobe Illustrator       
       อื่นๆ (โปรดระบุ)       

ผู้สมัครโปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
สามารถขับรถยนต์ได้ใช่หรือไม่ ? สามารถขี่มอเตอร์ไซค์ได้ใช่หรือไม่ ?
* 1.มีสัญชาติไทย * 2.มีอายุตามที่กองทุนการออมแห่งชาติกำหนด โดยไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
 
* 3.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ * 4.สามารถทำงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา
 
* 5.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว * 6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 
* 7.ไม่เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยถึงต้องออกจากงานของกองทุนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชนหรือองค์การสาธารณะอื่น * 8.ไม่เคยเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะ อันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษและโรคพิษสุราเรื้องรัง
 
* 9.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับ พักงานหรือพักราชการ * 10.ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 
* 11.ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง * 12.เป็นผู้มีประวัติและพฤติกรรมซึ่งกองทุนได้ตรวจสอบแล้วว่า เหมาะสมที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
 
* 13.ข้าพเจ้ายินยอมให้ กอช. ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร * 14.ข้าพเจ้ายินยอมให้ กอช. ตลอดจนบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานอื่นใดตามพันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ กอช.
เอกสารประกอบ
ประวัติการศึกษา :
ประวัติการทำงาน :
       


           ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ และ/หรือเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ถูกต้องและเป็นจริง ทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่า ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นความจริงตามที่ได้รับรองไว้ ข้าพเจ้ายินดีสละสิทธิและให้ถือเป็นเหตุที่กองทุนการออมแห่งชาติจะบอกเลิกการรับเข้าทำงาน และ/หรือสัญญาจ้างได้ โดยข้าพเจ้าจะเรียกร้องสิทธิทางกฎหมาย หรือค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
ทักษะการพิมพ์ดีด (คำต่อนาที)
ภาษาไทย    
ภาษาอังกฤษ    
ประวัติผู้สมัครโดยสังเขป
  ประวัติผู้สมัครโดยสังเขป  
* หมายเหตุ อัพโหลดไฟล์ได้ไม่เกิน 1M และต้องเปนไฟล์ .doc,.pdf,.docx,.xls เท่านั้น
ข้อมูลทั่วไป :
ท่านสามารถทำงานในต่างจังหวัดได้หรือไม่ จังหวัด 1.
2.
ท่านสามารถเริ่มทำงานได้เมื่อไหร่
ท่านเคยถูกจับกุม, ควบคุมตัว, สอบสวน หรือถูกดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่
สาเหตุ โปรดระบุ
ท่านเคยถูกเลิกจ้างมาก่อนหรือไม่
สาเหตุ โปรดระบุ
ท่านเคยป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่
สาเหตุ โปรดระบุ
ท่านมีอาการทุพลลภาพหรือไม่
ในส่วน
ท่านเคยสมัครงานกับเรามาก่อนหรือไม่
เมื่อไหร่/ ในตำแหน่งงานใด